Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 – 2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42% całości środków polityki spójności.

więcej »

Aktualności

09.09 2014

Zwiększenie budżetu dla PGN

Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło zwiększenie budżetu konkursu na wnioski dot. przygotowania Planów gospodarki niskoemisyjnej.

09.09 2014

Wyłączenia przepisów ustawy PZP w zakresie emisji materiałów w radiu, telewizji lub Internecie

Narodowy Fundusz przekazuje stanowisko Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

29.07 2014

Lista rankingowa - Plany gospodarki niskoemisyjnej. Część 3.

Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 3 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

01.07 2014

Ekologiczna kultura czyli kolejna umowa podpisana w ramach POIiŚ

30 czerwca br. w siedzibie NFOŚiGW została podpisana precedensowa umowa w ramach IX osi priorytetowej PO IiŚ.

25.06 2014

Lista rankingowa - Plany gospodarki niskoemisyjnej. Część 2.

Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło Raport nr 2 z oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

Nabór wniosków

19.05 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.

11.04 2014

Aktualizacja Regulaminu konkursu 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Ministerstwo Środowiska zaktualizowało Regulamin do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 – uszczegółowiono w nim m.in. zapisy dotyczące rodzajów projektów (pkt. 12 Regulaminu) oraz załączników do wniosku (pkt. 18 Regulaminu).

28.03 2014

Nabór wniosków w ramach działania 2.1. POIiŚ

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków.